STEELCON maakt gebruik van cookies om uw bezoek aan onze website zo aangenaam mogelijk te maken. Omdat u gebruik maakt van onze diensten, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met ons gebruik van cookies. Lees hier meer over cookies en onze privacy policy.

Ja, ik geef toestemmingNee bedankt
Categorieën
https://www.steelcon.nl/nl/algemene-voorwaarden
Zoeken
Winkelmandje

  Algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden van
  STEELCON, gevestigd te Lelystad

  ARTIKEL I

  Toepasselijkheid

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en overeenkomsten tot koop en verkoop, van aanneming van werk of van enig andere aard, welke met ons worden gesloten.
  • Van deze voorwaarden afwijkende en/of aanvullingen bedingen gelden slechts, indien deze door ons schriftelijk zijn aanvaard en gelden uitsluitend voor de overeenkomst, waarbij zij zijn gemaakt.
  • Mondelinge afspraken met en/of toezeggingen van onze personeelsleden of vertegenwoordigers verbinden ons alleen, indien wij deze schriftelijk hebben bevestigd.

  ARTIKEL II
  Aanbiedingen

  • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Wij zijn eerst gebonden, nadat wij een bestelling of opdracht schriftelijk hebben bevestigd of hebben uitgevoerd.
  • Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen en prospect, alsmede tekeningen zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar binden ons niet.

  ARTIKEL III
  Prijzen

  • Alle genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.
  • Indien niet schriftelijk anders overeengekomen, geldt voor onze prijzen, dat zij:
  1. in geval van een levering met een factuurwaarde boven €340,34 worden de goederen franco-thuis geleverd;
  2. in geval van een levering met een factuurwaarde onder €340,34 worden er administratie- en verzendkosten in rekening gebracht.
  • Indien het transport van de te leveren goederen, alsmede de verzekering daarvan door ons geschieden, zijn wij vrij in de keuze van de wijze van dit transport en bijbehorende verzekering. Wij zijn gerechtigd de kosten van transport en verzekering afzonderlijk in rekening te brengen.
  • Wij zijn gerechtigd te oordelen welke verpakking geschikt is voor het vervoer van de door ons te leveren goederen. Wij zijn gerechtigd de kosten van verpakking afzonderlijk in rekening te brengen.
  • Indien na onze opdrachtbevestiging de prijzen van materialen, lonen en/of andere kosten een verhoging ondergaan voordat de levering of opdracht is uitgevoerd, komt deze kostenstijging voor rekening van de klant.

  ARTIKEL IV
  Levering

  • Levering geschiedt door ons franco-thuis bij leveringen met een factuurwaarde van meer dan €340,34 en af magazijn te Lelystad bij leveringen met een factuurwaarde van €340,34 of minder
  • De klant draagt het risico van de door ons te leveren goederen vanaf het moment waarop deze goederen het magazijn te Lelystad hebben verlaten.
  • De door ons opgegeven levertijden zijn vrijblijvend. De levertijden gaan in nadat de order en/of opdracht door schriftelijk is bevestigd en alle voor de uitvoering van de door ons bedongen vooruitbetaling, na ontvangst van deze betaling
  • Wij zijn gehouden alles in het werk te stellen de door ons opgegeven levertijd zo nauwkeurig mogelijk in acht te nemen. Indien de levertijd om welke reden dan ook door ons mocht worden overschreden geeft dit de klant in geen geval het recht om schadevergoeding te vorderen.

  ARTIKEL V
  Eigendomsvoorbehoud

  • De verkochte en/of geleverde goederen blijven eigendom van STEELCON totdat de klant aan alle (betalings-) verplichtingen heeft voldaan. Door voldoening van de (betalings-) verplichtingen wordt de klant eigendom van de verkochte en/of geleverde goederen.
  • Indien en zodra de klant in gebreke blijft bij nakoming van een of meer verplichtingen, hebben wij het recht de goederen zonder rechterlijke tussenkomst als ons eigendom op te eisen.
  • De klant is verplicht de geleverde goederen voor zijn rekening en risico op te slaan en te verzekeren.

  ARTIKEL VI
  Reclames

  • Indien niet binnen acht dagen na ontvangst van de goederen door de klant schriftelijk is gereclameerd, wordt de klant geacht deze goederen onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.
  • De goederen waarover wordt gereclameerd, dienen in de staat van aankomst bij de klant te worden gelaten, totdat wij de reclame hebben onderzocht.
  • Wanneer een reclame door ons als juist wordt erkend, zal ons een redelijke termijn dienen te worden gegund om de goederen te vervangen dan wel te herstellen.
  • Goederen die door de klant op welke wijze dan ook worden gewijzigd, worden geacht door de klant te zijn geaccepteerd. Retour gezonden goederen worden uitsluitend franco door ons geaccepteerd.
    

  ARTIKEL VII
  Betaling

  • Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient de betaling te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum.
  • Betaling dient te geschieden door overmaken op de door ons opgegeven rekeningnummer of contant op ons kantoor te Lelystad.
  • De klant is in geen geval gerechtigd een beroep te doen op compensatie of schuldvergelijking uit welke hoofde dan ook.
  • Indien de klant verzuimt aan enige verplichting jegens ons, niet tijdig of niet behoorlijk te voldoen, is de klant rechtswege ingebreke, zonder dat daartoe een afzonderlijke ingebrekestelling is verreist. Wij zijn alsdan gerechtigd een vertragingsrente van 1% per maand, of een gedeelte daarvan, over het uitstaande factuurbedrag te vorderen.
  • Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verbonden aan de invordering van het door de klant aan ons verschuldigde bedrag, komen ten last van de klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde, met een minimum van €25,00.

  ARTIKEL VIII
  Garantie

  • Wanneer de klant de overeengekomen betalings- en andere voorwaarden nakomt, geven wij op de geleverde en verkochte goederen een garantie voor de duur van zes maanden, te rekenen vanaf de datum van verzending vanaf ons magazijn te Lelystad.
  • Deze garantie is beperkt tot het herstellen of vervangen, naar ons goeddunken, van enig geleverd goed of onderdeel daarvan, dat gedurende de garantietermijn als gevolg van fabricage- of materiaalfouten, gebreken kent. De door ons vervangen goederen en/of onderdelen daarvan, worden ons eigendom.
  • Gebreken aan de motor van de goederen, gebreken als gevolg van slijtage, verkeerd brandstof- of smeermiddelengebruik, als gevolg van onoordeelkundige behandeling, onvoldoende onderhoud of als gevolg van niet juiste uitvoering van een inbouw, montage of samenbouw, door de klant zelf verricht, dan wel in opdracht van diens derden, vallen niet onder de garantie.


  ARTIKEL IX
  Aansprakelijkheid

  • Behoudens in gevallen van opzet en grove schuld of nalatigheid , zijn wij niet aansprakelijk voor schade, welke door de klant of voor een derde mocht ontstaan als direct of indirect gevolg van daden of nalatigheden van personen in onze dienst. Onze aansprakelijkheid dienaangaande is in alle gevallen beperkt  tot het bedrag, dat de klant op grond van de overeenkomst is verschuldigd.
  • Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade, die het gevolg is of veroorzaakt wordt door het gebruik van de door ons geleverde goederen. De klant is gehouden ons te vrijwaren voor aanspraken van derden, die voortvloeien uit dit gebruik.


  ARTIKEL X
  Consignatie

  • Wij behouden ons het recht om in consignatie gegeven goederen ten allen tijde terug te nemen. De klant verbindt zich nadrukkelijk ons onmiddellijk en schriftelijk in kennis te stellen indien en zodra in consignatie gegeven goederen zijn verkocht.

  ARTIKEL XI
  Ontbinding

  • In geval:
  1. de klant in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt, of
  2. beslag gelegd wordt op het gehele of gedeeltelijk vermogen van de klant, of
  3. de klant komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, of
  4. de klant enige verplichting jegens ons niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en nalaat factuurbedragen binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, of
  5. de klant overgaat tot staking, stillegging, liquidatie of overdracht van zijn onderneming of een belangrijk deel daarvanhebben wij door het plaatsvinden van een der genoemde omstandigheden, het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechtelijke tussenkomst zal zijn vereist, en zonder dat wij tot vergoeding van enige schade gehouden zijn. In de genoemde omstandigheden, zijn alle door de klant verschuldigde bedragen ineens en dadelijk opeisbaar.
  • Doen zich hierboven genoemde omstandigheden  voor of blijft de klant anderszins in gebreke, dan zijn wij gerechtigd de uitvoering van de betreffende overeenkomst op te schorten totdat de klant aan zijn verplichting geheel heeft voldaan.


  ARTIKEL XII
  Overmacht

  • In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, zijn wij gerechtigd om zonder dat rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat wij tot enige vergoeding van schade gehouden zullen zijn, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten.
  • Gedurende de opschorting zijn wij gerechtigd en bij het einde daarvan zijn wij verplicht, te kiezen voor de uitvoering van de overeenkomst, dan wel de gehele of gedeeltelijk ontbinding daarvan.


  ARTIKEL XIII
  Forumkeuze

  • Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van of voortvloeien uit een overeenkomst, waarop de betreffende algemene voorwaarden van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke voorvloeien uit een zodanige overeenkomst, zullen worden gebracht voor de Arrondissementsrechtbank naar keuze van ons, welke volgens normale competentie bevoegd is.

  ARTIKEL XIV
  Toepasselijk recht

  • Het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij deze algemene voorwaarden toepassing vinden.

  Gedeponeerd bij de KvK Gooi- en Eemland te Almere
  juli 2012